ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากจั่น ประจำปี 2562
   
 
   ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงานประมาณ 2562 โดนเน้นให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพ ซึ่งแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ (2) สนับสนุนให้กลุ่มประชาชนหรือ องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ และ (3) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟู และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิของศูนย์เด็กเล็ก ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการนั้น จึงขอชฺญชวนกลุ่มประชาชนหรือองค์กรชุมชนที่มีความสนใจ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม ด้านการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพตามแผนงานที่กองทุนฯ กำหนด โดยจัดส่งโครงการให้กับทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากจั่น ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จักได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2561