ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ไปลงทะเบียน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นจึงขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โดยสามารถมาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดดังนี้ (1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (2) ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาปากจั่น/กระบุรี) ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารการมอบอำนาจ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561