ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 59 ปีบริบูรณ์ และผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) การลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปี หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501) หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ไปแสดงความจำนงเพื่อลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น ประเภทออมทรัพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.ปากจั่น โทร 0-7787-3502 (ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2561